Rules for participants

Obchodní podmínky pro registraci na akci občanského sdružení Česká improvizační liga, z.s., se sídlem Zvonařovská 84/13, 182 00, Paha 8, IČO: 266 36 123, zapsané v obchodním rejstříku L 13857 vedeném u Městského soudu v Praze pro registraci na internetové adrese https://improtresk.cz/

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti občanského sdružení Česká improvizační liga, z.s., se sídlem Zvonařovská 84/13, 182 00, Paha 8, IČO: 266 36 123, zapsané v obchodním rejstříku L 13857 vedeném u Městského soudu v Praze (dále jen „pořadatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi pořadatele, a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu pořadatele. Internetový obchod je pořadatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://improtresk.cz/ (dále jen „webová stránka“).
 2. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád vymezují a upřesňují práva a povinnosti pořadatele a kupujícího při registraci na jakékoliv kulturní, společenské, sportovní či jiné akce (dále jen „Akce“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce.
 3. Kontaktovat pořadatele znamená kontaktovat oprávněnou osobu telefonicky na její konkrétní telefonní číslo či e‐mail, je‐li známo, nebo na obecný telefon či e‐mail, uvedený v sekci Kontakty na webové stránce.
 4. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a pořadatelem a kupující registrací současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a pořadatelem.

2. Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je závazek pořadatele dodat kupujícímu potvrzení registrace na jím zvolenou Akci, a to v množství požadovaném kupujícím a závazek kupujícího uhradit příspěvek za registraci.
 2. Kupní smlouva je uzavřena zaplacením příspěvku ze strany kupujícího.
 3. Pořadatel se zavazuje dodat kupujícímu potvrzení registrace bez zbytečného odkladu po zaplacení příspěvku, s tím, že v případě nákupu přes internet bude potvrzení registrace dodány v elektronické podobě na e‐mail zadaný kupujícím. Kupující nemá nárok na registraci dříve, než bude uhrazena cena za příspěvek na Akci v plné výši na bankovní účet pořadatele.
 4. Doručením potvrzení registrace kupujícímu ze strany pořadatele jsou veškeré závazky pořadatele vyplývající z kupní smlouvy splněny.
 5. Potvrzení registrace nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku.

3. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k Akci

 1. Registrací na Akci vzniká právní vztah mezi kupujícím a pořadatelem. Pořadatel nese odpovědnost za plnění povinností pořadatele akce, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi kupujícím a pořadatelem.
 2. Kupující se registrací zavazuje dodržovat pravidla stanovená pořadatel jako pořadatelem Akce. Dále se kupující registrací zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
 3. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Registrací bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.
 4. Za registraci získanou mimo webovou stránku pořadatel neodpovídá.

4. Postup při registraci a platební podmínky

 1. Cena za každou registraci je uvedena u každé Akce jednotlivě. U každé Akce jsou uvedeny též případné vedlejší poplatky spojené s nákupem.
 2. V případě registrace prostřednictvím webové stránky je platba za registraci možná pouze převodem na bankovní účet pořadatele.
 3. Pořadatel nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s registrací vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu příspěvku.
 4. Potvrzení registrace se na dobírku nezasílají.

5. Odstoupení od smlouvy

 1. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a pořadatelem odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

6. Reklamační řád

 1. Veškeré reklamace registrace zakoupených prostřednictvím webových stránek se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku VI.
 2. Kupující má nárok na vrácení příspěvku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek. při odhlášení zaslané kupujícím emailem na info@improtresk.cz do 7. dubna bude kupujícímu vráceno 80 % z celkové částky příspěvku. při odhlášení zaslané kupujícím emailem na info@improtresk.cz v období 8. a 23. dubna bude kupujícímu vráceno 20 % z celkové částky příspěvku. při odhlášení zaslané kupujícím emailem na info@improtresk.cz od 24. dubna dál bude kupujícímu vráceno 0 % z celkové částky příspěvku.
 3. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena potvrzení registrace z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné potvrzení registrace kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e‐mail (např. přeplněná schránka, spam filtr atp.).
 4. V případě, že kupující neobdržel potvrzení registrace nejpozději do 2 hodin po plném uhrazení příspěvku, tj. připsání plné prodejní výše příspěvku na účet pořadatele, je povinen neprodleně, nejpozději však do 48 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení potvrzení registrace, kontaktovat pořadatele a oznámit mu, že neobdržel potvrzení. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit pořadateli jméno a e‐mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při registraci. V případě, že pořadatel zjistí, že potvrzení o registraci skutečně nebyla kupujícímu doručena a nepůjde o případ uvedený v předchozím odstavci 4 tohoto reklamačního řádu a zároveň kupující oznámil pořadateli, že mu potvrzení nebylo doručeno ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno způsobem uvedeným níže v tomto odst. 5.
 1. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který pořadateli poskytl svůj kontakt (e‐mail, telefon, poštovní adresa, apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Pořadatel neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.
 2. Dojde‐li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude pořadatel vracet níže popsaným způsobem příspěvek v plném rozsahu.
 3. V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení příspěvku dle odstavce 7 tohoto reklamačního řádu, bude příspěvek kupujícímu vrácen v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož byl příspěvek zaslán. K vrácení plné ceny příspěvku uhrazeného kupujícím dojde nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo ke zrušení Akce.

7. Ochrana osobních údajů při prodeji

 1. Pořadatel během prodeje shromažďuje a uchovává osobní údaje, které mu dobrovolně při registraci poskytne kupující. Tyto osobní údaje pořadatel shromažďuje a uchovává pouze v rozsahu nezbytném pro registraci. Pořadatel údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti, k němuž má přístup omezený okruh osob pověřených zpracováváním osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel se zavazuje osobní údaje shromažďovat a uchovávat jen po dobu nezbytně nutnou k vypořádání všech práv a povinností mezi kupujícím a pořadatelem vyplývajících z registrace prostřednictvím webové stránky. Pořadatel je oprávněn pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele.
 2. Pořadatel během prodeje zpracovává osobní údaje pouze pro následující účely: a) Za účelem doručení potvrzení registrace kupujícímu, zasílání informací o změnách u Akce a umožnění vstupu kupujícího na Akci; b) Za účelem identifikace kupujícího v případě vyřizování reklamací dle reklamačního řádu uvedeného v těchto podmínkách; c) Za účelem plnění zákonných povinností pořadatele.
 3. Poskytnutím osobních údajů pořadateli, resp. registrací dává kupující souhlas se zpracováním osobních údajů výše uvedeným způsobem.
 4. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující povinnost kontaktovat pořadatele.
 5. Pořadatel osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 3 roků, a následně osobní údaje maže. V případě, že si kupující přeje informace smazat dříve, může kontaktovat pořadatele a zažádat o smazání svých údajů.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
 2. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky.
 3. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a smluvní vztah mezi kupujícím a pořadatelem se řídí českým právním řádem.
 4. Na samotné akci jsou kupující odpovědní sami za sebe a pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a činy kupujících.
 5. Pořadatel nenese odpovědnost za ztracené, či odcizené věci. Doporučujeme s sebou na festival nebrat žádné cennosti.
 6. Kouření je v areálu festivalu povoleno jen na předem vyhrazených místech.
 7. Do celého areálu festivalu je přísný zákaz vstupu se psy a dalšími zvířaty.
 8. Do areálu festivalu je zákaz vnášení zbraní.
 9. Při porušování těchto podmínek, či nerespektování pravidel slušného chování, mají pořadatelé právo vyloučit účastníka z festivalu a zamezit mu ve vstupu do areálu.

V Praze 1. března 2018, Česká improvizační liga, z.s.,