Podmínky pro účastníky

Pravidla festivalu

Pro přihlášení na festival Improtřesk, musíte souhlasit s následujícími podmínkami.

Podmínky pro účastníky improvizačního festivalu Improtřesk, organizovaném Českou improvizační ligou z. s. (dále jen „Improliga“)

Improliga není povinna vracet příspěvky účastníkům, kteří se z libovolných důvodů nemohou zúčastnit festivalu. Účastníci si za sebe mohou při neúčasti najít náhradníka. Detailní podmínky k příspěvkům naleznete na stránce http://www.improtresk.cz/pro-ucastniky/poplatky.

Účastníci jsou odpovědní sami za sebe a Improliga nenese odpovědnost za zdraví a činy účastníků.

Pořadatel nenese odpovědnost za ztracené, či odcizené věci. Doporučujeme s sebou na festival nebrat žádné cennosti.

Kouření je v areálu festivalu povoleno jen na předem vyhrazených místech.

Do celého areálu festivalu je přísný zákaz vstupu se psy a dalšími zvířaty.

Do areálu festivalu je zákaz vnášení zbraní.

Při porušování těchto podmínek, či nerespektování pravidel slušného chování, mají pořadatelé právo vyloučit účastníka z festivalu a zamezit mu ve vstupu do areálu.

Souhlasím, aby Improliga, zpracovávala mé osobní údaje pro administrativní účely (ukládání, úprava, vyhledávání, třídění, kombinování, likvidace a poskytování třetím osobám, jejichž totožnost je mi Improliga povinna sdělit) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů" ve znění pozdějších předpisů, a to až do odvolání písemnou formou. Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich ochraně podle §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro registraci na akci občanského sdružení Česká improvizační liga, z.s., se sídlem Zvonařovská 84/13, 182 00, Paha 8, IČO: 266 36 123, zapsané v obchodním rejstříku L 13857 vedeném u Městského soudu v Praze pro prodej zboží (registrace) prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese https://improtresk.cz/

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti občanského sdružení Česká improvizační liga, z.s., se sídlem Zvonařovská 84/13, 182 00, Paha 8, IČO: 266 36 123, zapsané v obchodním rejstříku L 13857 vedeném u Městského soudu v Praze (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://improtresk.cz/ (dále jen „webová stránka“).
 2. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při registraci na jakékoliv kulturní, společenské, sportovní či jiné akce (dále jen „Akce“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce.
 3. Kontaktovat prodejce znamená kontaktovat oprávněnou osobu telefonicky na její konkrétní telefonní číslo či e‐mail, je‐li známo, nebo na obecný telefon či e‐mail, uvedený v sekci Kontakty na webové stránce.
 4. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodejcem a kupující registrací současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodejcem.

2. Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je závazek prodejce dodat kupujícímu potvrzení registrace na jím zvolenou Akci, a to v množství požadovaném kupujícím a závazek kupujícího uhradit příspěvek za registraci.
 2. Kupní smlouva je uzavřena zaplacením příspěvku ze strany kupujícího.
 3. Prodejce se zavazuje dodat kupujícímu potvrzení registrace bez zbytečného odkladu po zaplacení příspěvku, s tím, že v případě nákupu přes internet bude potvrzení registarce dodány v elektronické podobě na e‐mail zadaný kupujícím. Kupující nemá nárok na registraci dříve, než bude uhrazena cena za příspěvek na Akci v plné výši na bankovní účet prodávajícího.
 4. Doručením potvrzení registrace kupujícímu ze strany prodejce jsou veškeré závazky prodejce vyplývající z kupní smlouvy splněny.
 5. Potvrzení registrace nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku.

3. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k Akci

 1. Prodávající je pořadatelem jednotlivých Akcí, ke které se vztahu registrace. Registrací na Akci vzniká právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem této Akce. Prodávající nese odpovědnost za plnění povinností pořadatele akce, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem Akce.
 2. Kupující se registrací zavazuje dodržovat pravidla stanovená prodávajícím jako pořadatelem Akce. Dále se kupující registrací zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
 3. Prodávajícímu jako pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Registrací bere zákazník toto právo prodávajícího jako pořadatele na vědomí.
 4. Za registraci získanou mimo webovou stránku prodávající neodpovídá.

4. Postup při registraci a platební podmínky

 1. Cena za každou registraci je uvedena u každé Akce jednotlivě. U každé Akce jsou uvedeny též případné vedlejší poplatky spojené s nákupem.
 2. V případě registrace prostřednictvím webové stránky je platba za registraci možná pouze platební kartou, která umožňuje provádět nákupy platební kartou přes internet nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího.
 3. Prodávající nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s registrací vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu příspěvku.
 4. Potvrzení registrace se na dobírku nezasílají.

5. Odstoupení od smlouvy

 1. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

6. Reklamační řád

 1. Veškeré reklamace registrace zakoupených prostřednictvím webových stránek se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku VI.
 2. Kupující má nárok na vrácení příspěvku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek. při odhlášení zaslané kupujícím emailem na info@improtresk.cz do 7. dubna bude kupujícímu vráceno 80 % z celkové částky příspěvku. při odhlášení zaslané kupujícím emailem na info@improtresk.cz v období 8. a 23. dubna bude kupujícímu vráceno 20 % z celkové částky příspěvku. při odhlášení zaslané kupujícím emailem na info@improtresk.cz od 24. dubna dál bude kupujícímu vráceno 0 % z celkové částky příspěvku.
 3. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena potvrzení registrace z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné potvrzení registrace kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e‐mail (např. přeplněná schránka, spam filtr atp.).
 4. V případě, že kupující neobdržel potvrzení registrace nejpozději do 2 hodin po plném uhrazení příspěvku, tj. připsání plné prodejní výše příspěvku na účet prodávajícího, je povinen neprodleně, nejpozději však do 48 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení potvrzení registrace, kontaktovat prodejce a oznámit mu, že neobdržel potvrzení. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit prodejci jméno a e‐mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při registraci. V případě, že prodejce zjistí, že potvrzení o registraci skutečně nebyla kupujícímu doručena a nepůjde o případ uvedený v předchozím odstavci 4 tohoto reklamačního řádu a zároveň kupující oznámil prodejci, že mu potvrzení nebylo doručeno ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno způsobem uvedeným níže v tomto odst. 5.
 5. V případě, že ze strany prodávajícího jako pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který prodávajícímu poskytl svůj kontakt (e‐mail, telefon, poštovní adresa, apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Prodávající neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.
 6. Dojde‐li ze strany prodávajícího jako pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude prodávající vracet níže popsaným způsobem příspěvek v plném rozsahu.
 7. V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení příspěvku dle odstavce 7 tohoto reklamačního řádu, bude příspěvek kupujícímu vrácen prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada příspěvku, a v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož byl příspěvek zaslán. K vrácení plné ceny příspěvku uhrazeného kupujícím dojde nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo ke zrušení Akce.

7. Ochrana osobních údajů při prodeji

 1. Prodávající během prodeje shromažďuje a uchovává osobní údaje, které mu dobrovolně při registraci poskytne kupující. Tyto osobní údaje prodávající shromažďuje a uchovává pouze v rozsahu nezbytném pro registraci. Prodávající údaje shromažďuje a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti, k němuž má přístup omezený okruh osob pověřených zpracováváním osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající se zavazuje osobní údaje shromažďovat a uchovávat jen po dobu nezbytně nutnou k vypořádání všech práv a povinností mezi kupujícím a prodávajícím vyplývajících z registrace prostřednictvím webové stránky. Prodávající je oprávněn pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele.
 2. Prodávající během prodeje zpracovává osobní údaje pouze pro následující účely: a) Za účelem doručení potvrzení registrace kupujícímu, zasílání informací o změnách u Akce a umožnění vstupu kupujícího na Akci; b) Za účelem identifikace kupujícího v případě vyřizování reklamací dle reklamačního řádu uvedeného v těchto podmínkách; c) Za účelem plnění zákonných povinností prodávajícího.
 3. Poskytnutím osobních údajů prodávajícímu, resp. registrací dává kupující souhlas se zpracováním osobních údajů výše uvedeným způsobem.
 4. Prodávající nezpracovává osobní údaje pro marketingové účely.
 5. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující povinnost kontaktovat prodávajícího.
 6. Prodávající osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 3 roků, a následně osobní údaje maže. V případě, že si kupující přeje informace smazat dříve, může kontaktovat prodávajícího a zažádat o smazání svých údajů.
 7. Prodávající může využít kontaktní údaje kupujícího k zasílání obchodních sdělení prodávajícího v případě, že o zasílání těchto sdělení kupující výslovně zažádá.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
 2. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky.
 3. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí českým právním řádem.